Handelsbetingelser

25.05.2018

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer UNICAN A/S alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstridende eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivede ordre eller accept.

1. Aftaleindgåelse

Tilbud fra UNICAN A/S gælder i den periode, som er angivet på tilbuddet. Er ingen acceptfrist angivet, gælder tilbuddet i 14 dage. Mellemsalg forbeholdes. Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af UNICAN A/S´s skriftlige ordrebekræftelse, eller når kundens overensstemmende accept af tilbud fra UNICAN A/S er UNICAN A/S i hænde.

UNICAN A/S kan ligeledes vælge blot at fremsende ”dag til dag” varer på købers bestilling. I så fald anses endelig aftale på nærværende betingelser indgået ved UNICAN A/S´s afsendelse af varen til køber. Kan varen ikke afsendes efter kundens ønske, fremsender UNICAN A/S en ordrebekræftelse med estimeret leveringstid. Er der tale om en vare, som UNICAN A/S ikke har på lager, er UNICAN A/S´s tilbud og ordrebekræftelse afgivet under forbehold af, at UNICAN A/S´s underleverandør accepterer ordren og kan og vil effektuere den til de af UNICAN A/S forudsatte priser, samt at sendingen faktisk indtræffer hos UNICAN A/S.

2. UNICAN A/S´s ydelse

UNICAN A/S´s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og UNICAN A/S forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser, samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere vare af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

Alle tekniske oplysninger så som vægt, dimensioner, kapacitet og andre tekniske data og egenskaber i øvrigt er omtrentlige, hvad enten de er anført i kataloger, brochurer, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, prislister eller fremgår af UNICAN A/S´s hjemmeside. Sådanne oplysninger er kun bindende for UNICAN A/S, hvis de udtrykkeligt er gengivet i tilbud eller ordrebekræftelse.

3. Levering

Leveringssted er ab lager Indre Ringvej 7, 8740 Brædstrup medmindre andet tydeligt er aftalt. Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af UNICAN A/S, såfremt dette er skriftligt aftalt.

 

 

 

4. Pris og betaling

De priser, der er angivet i brochuremateriale, kataloger m.v. samt i UNICAN A/S´s prisliste og tilbud er omtrentlige og foreløbige, og de er kun bindende for UNICAN A/S, i det omfang UNICAN A/S udtrykkeligt og skriftligt har garanteret, at der kan handles nøjagtigt til de angivne priser. Også den pris, som angives på ordrebekræftelsen, er en foreløbig dagspris, og der tages derfor forbehold for prisforhøjelser, idet fakturering vil blive foretaget til den pris, der er gældende på faktureringsdagen. Enhver angiven pris er i den angivne valuta og ab lager Indre Ringvej 7, 8740 Brædstrup ligesom prisen er ekskl. moms.

Hvis intet andet er aftalt på ordrebekræftelsens forside, kan afhentning/levering kun ske mod samtidig kontant betaling af fakturabeløbet. UNICAN A/S har ret til at sende bestilte vare pr. efterkrav. Efter særlig aftale kan der på ordrebekræftelsen være angivet en kredittid. Ved betaling senere end den angivne frist, påløber der renter. Renten er 2 % pr. påbegyndt måned, og UNICAN A/S skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå ret til denne rente. Køber kan ikke under angivelse af formodede modkrav, som hidrører fra andre leverancer, reducere eller tilbageholde noget fakturakrav. Ved successive leverancer vil køber modtage månedlige acontobegæringer, hvis forfaldstid vil fremgå af den enkelte begæring.

5. Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsugen er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering.

UNICAN A/S kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

 1. Ved forandring af ordren, som kræves af køber

 2. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader    udføre

 3. I tilfælde af force majeure jf. nærværende leveringsbetingelser punkt 13

 4. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standes eller bliver sinket ved offentligt pålæg I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder UNICAN A/S sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos UNICAN A/S i denne anledning opståede omkostninger.

  6. Forsinkelse

  I tilfælde af større forsinkelser eller forstyrrelser, vil UNICAN A/S have ret til at annullere ordren helt, uden at der af den grund opstår ansvar for UNICAN A/S. Hvis UNICAN A/S indser, at betydelige forsinkelser må påregnes, vil UNICAN A/S dog i videst muligt omfang underrette køber om dette, således at køber kan indrette sig herpå.

  Er forsinkelsen meget betydelig, har køber ret til skriftligt at meddele UNICAN A/S en endelig frist for levering, hvilken frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Overskrides også denne frist, og kan UNICAN A/S overfor sin underleverandør annullere dennes leverancer, uden at UNICAN A/S herved pådrager sig noget ansvar, skal køber tilsvarende have ret til at ophæve denne handel med UNICAN A/S.

  Købers krav på erstatning ved berettiget ophævelse vil være begrænset i henhold til efterfølgende. Om købers fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler.

   

  7. Mangler

  Hvis ikke andet udtrykkeligt er angivet i ordrebekræftelsen, leverer UNICAN A/S varer af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Skulle der mod forventning vise sig at være mangler ved varen, påtager UNICAN A/S sig efter eget valg enten (1) at ombytte den mangelfulde vare med en tilsvarende, mangelfri vare uden beregning for køber, hvilken ny levering da sker ab lager på samtlige de leveringsvilkår, der er nævnt i nærværende leveringsbetingelser, og således at returneringen af defekte varer sker i original emballage og ved købers foranstaltning samt for købers regning og risiko, eller (2) at kreditere køber for den mangelfulde vare mod købers omgående returnering af varen for købers regning og risiko eller (3) efter nærmere aftale at yde køber et prisnedslag, hvis størrelse forhandles konkret eller (4) at afhjælpe manglerne, hvilken afhjælpning sker for UNICAN A/S´s regning, men således at køber, for egen regning, til UNICAN A/S skal returnere de dele, som UNICAN A/S skal reparere eller udskifte. Returnering af sådanne dele sker for købers regning og risiko. Overgivelse til køber af således forsvarligt reparerede eller udskiftede dele, skal anses som tilstrækkeligt afhjælpning, og UNICAN A/S er således ikke pligtig til at foretage montering hos køber. Merarbejde foranlediget af købers ændringer i det leverede er aldrig omfattet af UNICAN A/S´s afhjælpningspligt.

  Er der tale om væsentlige mangler, og kan virkningerne ikke i det væsentligste afbødes gennem en eller flere af de 4 forannævnte reaktionsmåder, skal køber – forudsat UNICAN A/S alene er ansvarlig for manglerne – være berettiget til at hæve aftalen. Dette kræver omgående skriftlig meddelelse fra købers side. Købers krav på erstatning ved berettiget ophævelse vil være begrænset i henhold til nedenstående. UNICAN A/S´s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra den dag, varen er leveret/afhentet.

  UNICAN A/S´s ansvar omfatter ikke mangler,

 1. forårsaget af materiale som er tilvejebragt af køberen,

 2. af konstruktioner som er foreskrevet eller specificeret af denne,

 3. at varen ikke anvendes under de af UNICAN A/S forudsatte funktionsvilkår,

 4. som skyldes urigtig anvendelse af varen,

 5. mangelfuld vedligeholdelse,

 6. urigtig montering,

 7. ændringer foretaget uden UNICAN A/S´s skriftlige samtykke,

 8. fejl ved nogen af køber udførte eller hos andre bestilte reparationer eller mangler eller

 9. som skyldes normal slid eller forringelse.

   

   

  8. Produktansvar

  UNICAN A/S er kun ansvarlig for personskader, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af UNICAN A/S eller andre, som UNICAN A/S har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningskrav.

  UNICAN A/S er på samme betingelser, som gælder for personskader, ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatningen aldrig overstige DKK 1.000.000 incl. renter og omkostninger pr. skade. I den udstrækning UNICAN A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde UNICAN A/S skadesløs i samme omfang, som UNICAN A/S´s ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom tredje mand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. UNICAN A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig undersøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

  9. Ansvarsbegrænsning

  UNICAN A/S er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance og andre lignende tab.

  10. Ejendomsforbehold

  Varen forbliver UNICAN A/S´s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Ejendomsforbeholdet gælder uanset at varen befinder sig hos køber.

  11. Reklamations- og undersøgelsespligt

  Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er i henhold til købers afgivne ordre.

  Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber er forpligtet til at dække UNICAN A/S´s omkostninger ved reklamationer, i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som UNICAN A/S ikke hæfter for.

  12. Returvare

  Varen tages kun retur efter udtrykkelig aftale, og da kun i original emballage og mod et nærmere aftalt nedslag på minimum 10 %, dog tages varekøb for under 100 DKK ikke retur. Hvis varen sendes retur, skal der indhentes et returvare-nummer hos UNICAN A/S. Varer uden dette nummer tages ikke retur og vil blive genfremsendt til køber.

  13. Force majeure

  UNICAN A/S er ansvarsfri for mangler eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, naturkatastrofer, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for UNICAN A/S´s kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte.

   

  Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidig ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel UNICAN A/S som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

  14. Tvister

  Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved byretten i Horsens i overensstemmelse med dansk lov.

  15. Persondataforordningen (GDPR)

  Generelt anvender vi i UniCan person- og kundeoplysninger (fx firmanavn, firmaadresse, telefonnummer, navne på kontaktpersoner, telefonnumre på kontaktpersoner, e-mail adresser til elektronisk fakturering samt e-mail adresser på kontaktpersoner) for at kunne opfylde vores aftaler med Jer. For eksempel når vi skal oprette en konto til Jer i vores system eller til online handel via vores web-shop www.unican.dk eller bare for at kunne give Jer en optimal og målrettet betjening.

  UNICAN A/S opsamler ingen informationer med henblik på videresalg til tredjemand.

   

  Vi arbejder hele tiden på at forbedre os og være ”firstmovers” på kemi/olie markedet, og I vil derfor høre fra os flere gange i løbet af et år. I nogle tilfælde for at fortælle om nye produkter og tiltag og i andre sammenhænge for at informere om ny lovgivning og nye regler, som kan vedrøre håndteringen og- eller anvendelsen af UniCan produkter hos Jer.

   

  UniCan A/S – Indre Ringvej 7 - 8740 Brædstrup - Tlf.: 87 97 29 00 - Fax: 87 97 29 06
  E-mail: info@unican.dk - Web: www.unican.dk